Tag Archives: อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

อ้อมใหญ่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ

Call Now Button