Category Archives: โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาสาธิตนานาชาติโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อำเภอพุทธมณฑลซึ่ง เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อำเภอพุทธมณฑล เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 1 เมษายน 2534 จัดตั้ง กิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแยกพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และ ตำบลมหาสวัสดิ์ จากอำเภอนครชัยศรี[1]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายาในท้องที่บางส่วนของตำบลศาลายา[2]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ยกฐานะเป็น อำเภอพุทธมณฑล[3]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลศาลายาเป็นเทศบาลตำบลศาลายาด้วยผลของกฎหมาย[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมู่บ้าน
2. คลองโยง (Khlong Yong) 8 หมู่บ้าน
3. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • ตำบลศาลายาแบ่งออกเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เทศบาลตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลายา (บางส่วนของหมู่ที่ 3-5 และหมู่ที่ 6 รวม 15 ชุมชน[5])
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลายา (นอกเขตเทศบาลตำบลศาลายา ได้แก่ หมู่ที่ 1-2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3-5[6])
 • เทศบาลตำบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
เทศบาลตำบลศาลายา 2542 13.5 11,071 820.07 7,286
เทศบาลตำบลคลองโยง 2550 (2538) 31.63 10,306 325.82 4,232
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 2538 18.23 10,312 565.66 6,758
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2539 12.97 9,773 753.50 4,239
ทั้งหมด 76.33 41,462 543.19 22,515

สถานศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

Call Now Button