Category Archives: วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน เขตหนองแขม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตหนองแขม ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่ราชการ[แก้]

 • สำนักงานเขตหนองแขม

โดยปี พ.ศ. 2521 เขตหนองแขมได้ย้ายที่ทำการเดิมจากปากคลองมหาศรไปอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่จากนายล้อม ฟักอุดม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเขตหนองแขมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 • สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเดิมตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เป็นอาคารชั้นเดียว จะสร้างเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน เพียงแต่ทราบว่ามีหัวหน้าสถานีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2448 การคมนาคมสมัยก่อนจะใช้คลองเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนมากขึ้น

 • สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู

สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่ปกครองของหน่วยงานราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2539 ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับประถม/มัธยมศึกษา) ได้แก่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับอาชีวศึกษา) ได้แก่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงพยาบาล สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 4 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล 1 ถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม (สุดสายรถเมล์ปรับอากาศสาย 80) เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความศรัทธาและร่วมมือร่วมใจจากประชาชน โดยเฉพาะพระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา จากคุณเสาวนีย์ วิไลจิตต์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ

 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2 หนองแขม)

ที่อยู่ 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชม. โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ มีโรงพยาบาลในกลุ่ม คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร กำลังขยายงานเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

เทคโน หมู่บ้านครู ซ่อมโช๊คอัพ 

วิธีซ่อมโช๊คหลังที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ศูนย์แม๊ก MK+ วัดหนองแขม
ศูนย์แม๊ก MK+ วัดหนองแขม

ศูนย์แม๊ก MK+ วัดหนองแขม ศูนย์แม๊ก MK+ วัดหนองแขม ที่   […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button